Kultingen är ett föräldrakooperativ där föräldrarna driver verksamheten som en ekonomisk förening.

Varje familj är engagerad i någon arbetsgrupp och styrelsen för föreningen består av föräldrarepresentanter för de olika arbetsgrupperna. Stora frågor som behöver diskuteras i grupp tas upp på månadsmöten där en minst en förälder från varje familj deltar.

 

Så här ser arbetsgrupperna ut:

STYRELSEORDFÖRANDE
Uppdrag; Samordna förädrarnas ansvarsområden, ansvara för att plikter efterlevs. Sammankallar till styrelse-, månads och årsmöten
MILJÖGRUPPEN(3 förädrar)

Uppdrag: Ansvarar för miljö och lokaler.

 • Mat
 • Säkerhet
 • Hygien
 • Städning
KOMMUNIKATION(3)

Uppdrag: Hjälpa styrelsen och förskolechef med kommunikation till föräldrar.

 • Hemsida/Facebook
 • Adresslistor
PERSONALGRUPPEN(4)

Uppdrag: Stödjer förskolechef med personalfrågor.

 • Lönefrågor
 • Rekrytering
 • Schemaläggning (Jour)
EKONOMIGRUPPEN(3)

Uppdrag: Håller koll på ekonomi.

 • Budget
 • Inköp
 • Månadsavgifter
FÖRSKOLECHEF

Uppdrag: Leder verksamheten.

 • Pedagogiskt ansvarig
 • Personalansvarig

VERKSAMHETSPLAN

mer om verksamheten, värdegrund, lärande och mycket annat

LIKABEHANDLING

så arbetar vi med genusfrågor och emot kränkande behandling

SÅ FUNKAR DET

så här kan en vecka på Kultingen se ut