Detta dokument är en plan för hur vi på Kultingen arbetar med genusfrågor och emot kränkande behandling.

 

Definition av kränkande behandling/diskriminering.

 

Direkt: Ett barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder.

Indirekt: Ett barn får inte missgynnas genom att neutrala regler tillämpas så att det i praktiken får en diskriminerande effekt.

Ändamål: Ingen ska bli kränkt eller illa behandlad.

 

Förebyggande åtgärder:

Vi ser och bekräftar alla barn varje dag.

Vi ska stärka varje barns självkänsla.

Vi uppmärksammar barnens positiva sidor.

Vi har en mångfaldig litteratur.

Vi har ett brett lekmaterial.

Vi uppmuntrar barnen till gränsöverskridande lek.

Vi lär ut om rätten att säga nej.

 

Arbetssätt:

Vi ger alla barn och föräldrar ett positivt välkomnande på morgonen.

Vi arbetar med självkänsla på samlingen.

Vi arbetar med ”uppåtknuffar”.

Vi är alltid en pedagog i varje rum där aktivitet pågår.

Vi låter barnen lösa konflikter själva med hjälp av oss pedagoger.

Vi har gemensamma pedagogiska diskussioner tillsammans med föräldrar

en gång i månaden på våra måndagsmöten

 

Handlingsplan/åtgärder:

Vi pratar alltid med barnen i fråga först och försöker lösa situationen.

Vi tar upp situationen som inträffat på vårt planeringsmöte.

Vi delger föräldrarna.

Vi utgår från den aktuella situationen och arbetar med den på samlingen.

Vi är uppmärksamma på hur det fortsatta klimatet i barngruppen är

Vi söker hjälp utifrån, exempelvis via handledning.

 

Uppföljning:

Barnsamtal

Planeringsmöten.

Utvecklingssamtal.

Likabehandlingsplan.